Norrköpings Montessoriskola är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till och med årskurs 6. Skolan har i dagsläget 360 elever. På skolan finns även fyra fritidshemsavdelningar; Guldbanken, Pärlan, Trappan och Tornet.

onsdag 22 april 2020

Informationsfilmer om Corona

Informationsfilm på svenska till vårdnadshavare med barn i grundskolan:

Informationsfilm på svenska/arabiska till vårdnadshavare med barn i grundskolan:

Informationsfilm på svenska/engelska till vårdnadshavare med barn i grundskolan:

tisdag 31 mars 2020

Brev från utbildningsdirektör Sofie Lindén

Hej! 

Som ni alla vet är samhället i situation just nu som är väldigt speciell. Vardagen är annorlunda och det märks av både i Norrköping, övriga landet och i världen. I Norrköpings kommun följer vi de nationella myndigheternas direktiv, precis som i alla andra kommuner i Östergötland. När vardagen förändras på det sätt som vi har sett de senaste veckorna behöver också vissa förändringar göras i våra skolor, ibland med kort varsel. Vi hoppas att du som vårdnadshavare har överseende med det i denna situation. Vi vill berätta för dig hur vi tänker kring detta samt ge dig en bild av vilka åtgärder som har gjorts inom Norrköpings grundskola.

Alla elever ska nå sina mål 

Inom grundskolan ligger huvudfokus på att varje elev ska nå sina mål. Det gäller även i dessa tider. Vi arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Samtidigt arbetar vi för en god likvärdighet – alltså att alla elevers förutsättningar för lärande ska vara lika goda. Det här med likvärdighet kan ibland upplevas som att en förändring bidrar till att göra något sämre. Vi förstår om du som vårdnadshavare upplever vissa förändringar så. Vi utgår från alla barns bästa och vårt mål är att de förändringar som görs ska skapa en förbättring för många  

Följande punkter är alla viktiga i våra beslut om åtgärder och förändringar: 
• God måluppfyllelse för varje elev med hjälp av framgångsrik ämnesundervisning och hög närvaro 
• Hållbar arbetsmiljö och arbetssituation för våra medarbetare över tid 
• Bidra till minskad smittspridning utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Läget just nu 

Många elever och medarbetare är hemma från skolan och jobbet. Frånvaron ser olika ut på skolorna och den ser olika ut från dag till dag. Detta beror till stor del på de nationella direktiven som säger att man ska vara hemma vid lindriga symtom, vilket man vanligtvis kanske inte är. 

Om du vill hjälpa ditt barn som är hemma 

Elever som är hemma med milda symtom och är pigga kan göra skoluppgifter i Google Classroom eller jobba i ett digitalt läromedel hemifrån. På så sätt kan ditt barn följa undervisningen även om han/hon är hemma med milda symtom. Vi uppmuntrar även dig som har yngre barn att hålla igång läsningen. 

Förändringar som har genomförts 

Vi vill beskriva några av de förändringar vi genomfört tillfälligt. Förändringarna kan se olika ut på skolorna och i årskurserna. Det kan vara så att ditt barns skolsituation redan har påverkats av dessa förändringar. Kanske kommer ni märka av dem framöver. Vi har bland annat sett över:

• Vikarier eller ej ordinarie lärare 
Ditt barn kan få undervisning av annan lärare än man är van vid. Detta då personalfrånvaron är högre än vanligt. Rektor på skolan kan behöva omorganisera personalen för att undervisningen i så hög grad som möjligt ska ske av ämneslärare. Utbildningskontoret hjälper också till att ordna vikarier där behovet är stort. Det kan vara i form av annan pedagogisk personal i organisationen eller lärarstudenter. Alla har godkänts som vikarier och har lämnat intyg från polisens belastningsregister, vilket alltid görs när man arbetar i vår verksamhet. 

• Förändrade undervisningsgrupper 
Ditt barn kan få undervisning i en annan undervisningsgrupp än vanligt. Detta kan vara ett sätt för en skola och en rektor att organisera för ämnesundervisning om många elever eller lärare är borta. 

• Undervisning på annan plats 
Ditt barn har kanske fått viss undervisning på en annan skola med elever från flera skolor. Det kan vara ändrat nu. För att minska smittspridningen sker undervisning i större utsträckning på hemskolan. Det kan innebära vissa schemaändringar eller förändrade skolskjutsar. Även simundervisningen på Centralbadet är inställd för vårterminen. Berörda elever kommer att få simundervisning vid ett senare tillfälle. 

• Närvaro och frånvaro 
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi vill att alla elever som är sjuka är hemma. Det gäller även om barnen har lindriga förkylningssymtom som till exempel snuva. Om barnen är friska ska de vara i skolan och få undervisning och utbildning. 

• Distansundervisning 
Det finns inga nationella rekommendationer om distansundervisning i grundskolan och vi vet inte om det kommer. Inom utbildningskontoret och på skolorna förbereder vi för att kunna ha undervisning även på distans om det kommer en rekommendation om distansundervisning för grundskolan. I dagsläget är alltså den vanliga undervisning och utbildning på våra skolor igång. Vi får många frågor om vi kan ha distansundervisning igång parallellt med den vanliga undervisningen. Det är i dagsläget inte möjligt på grund av att personalfrånvaron är hög. Om personalen ska hålla under våren kan de bara ha undervisning på ett ställe åt gången och det är i skolan. 

• Elevhälsan 
Elevhälsans arbete fortsätter som vanligt och det går bra att höra av sig till elevhälsan. Personal finns på plats, men om någon ur personalen är sjuk så kan inbokade möten behöva skjutas upp. Om det är aktuellt får du som vårdnadshavare återkoppling. 

• Matsal och idrott 
I de nationella rekommendationerna står att vi ska undvika större samlingar av elever. Det gör vi till exempel genom att ha nya rutiner i matsalen eller ändra tiderna så det blir färre elever som äter samtidigt. Idrottsundervisningens innehåll är förändrat. Istället för aktiviteter med mycket fysisk kontakt kommer eleverna göra andra aktiviteter. 

• Städning 
För att bidra till minskad smittspridning städas våra skolor oftare än vanligt, till exempel på toaletter, handtag, lysknappar och andra känsliga ytor.

På kommunens hemsida hittar du mer information för dig som vårdnadshavare. Sidan uppdateras löpande. Information finns även på Skolverkets hemsida.

Tack för din förståelse för att utbildningen för ditt barn just nu kan vara lite förändrad, för att du stöttar våra medarbetare i deras arbete med att göra sitt yttersta för att varje elev ska få goda förutsättningar att lyckas och för ditt ovärderliga engagemang i ditt barns skolgång. 

Med vänliga hälsningar 
Sofie Lindén 
Utbildningsdirektör 
Norrköpings kommun
fredag 27 mars 2020

Rektorsbrev 27 mars


Här på skolan är det mesta som vanligt. Vi tror att det är viktigt för barnen i dessa tider av oro kopplade till Corona. Den största skillnaden är att vi är färre elever. De elever som är här har det bra och har bra undervisning. Vi har personal som är hemma och är sjuka men inte många fler än vanligt. Personalen på NMo är fantastisk och finns här för våra elever!Detta gäller i nuläget:
Alla elever som inte är sjuka ska vara i skolan enligt skolplikten. Elever som är sjuka eller har symptom ska vara hemma. De ska sjukanmälas i Talsvar varje dag. Elever som har milda symptom ska inte vara i verksamheten. Personal måste ringa hem dessa elever och ev syskon.

NP åk 3 och 6 – Nationella prov ställs in.

Vi minimerar besök i huset av andra vuxna än vår personal. Detta gäller även föräldrar. Vi ställer in möten som skolråd, föräldramöten och liknande.

Vi har ökat städningen. Toaletter städas nu två gånger om dagen. Ytor, handtag och knappar torkas av dagligen.

Vi gör inte besök i andra verksamheter som bibliotek och museér längre.

Simningen är inställd resten av terminen.

Idrott: All idrott sker ute eller i rörelserum utan att byta om, alt teoretisk idrottslektion.

Hemkunskap på Borgsmoskolan fortsätter. Vi blandas inte med andra klasser och hemkunskapen har egen ingång.

Språkundervisning på Borgsmoskolan sker nu på NMo via digitala hjälpmedel. Språklärarna är ansvariga för undervisningen även i fortsättningen.

Detta gäller fortfarande: Alla elever ska få information om rådande situation och få prata om ev oro eller ställa frågor som de har. Med hjälp av bildstödsplanscher som finns laminerade till alla ska man tala om vikten av god handhygien, att av hänsyn till andra inte komma till skolan om man har symptom. Vi ska inte handhälsa och vi ska undvika närkontakt. Vi lär barnen att köa med avstånd. Vi är lyhörda för vad de leker. Viktigt att trycka på vad barnen kan göra för att hjälpa till i situationen. Det minskar deras oro.

Vi är nu förberedda om skolan skulle stängas. Vi hör inte några signaler om att det ska ske utan skolan är öppen.


Information:

För att minska ryktesspridning och osäkerhet hänvisar vi föräldrar till kommunens hemsida. På norrkoping.se finns information om Coronaviruset, frågor och svar samt länkar till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande.
Vi som anställda i kommunen följer myndigheternas direktiv.


Info till föräldrar angående intern information eller personliga frågor fortsätter ansvarig mentor att meddela via mail eller telefon.

Vårt fokus är att göra det bästa för våra elever!
Rektor Johanna Molin och Rektor Sara Johansson


lördag 21 mars 2020

Till vårdnadshavare på Norrköpings Montessoriskola


Det är en tid med många frågor att lösa och besvara. Svar som vi i flera fall inte har ännu då situationen är så annorlunda för alla. Pandemin med Corona-viruset påverkar alla på olika sätt. Vi har att följa myndigheters direktiv och att göra det bästa av situationen.


Detta gäller på vår skola:

Vi är två rektorer, en ledningsgrupp med personal från varje verksamhet och en krisgrupp som tar fram lösningar för allas bästa. Alla på skolan tar ett stort ansvar i rådande läge och hjälps åt.

Personalfrågor: 
Vi vet idag inte hur många elever vi kommer att ha eller hur många i personalen som kommer. 
Lösning: Vikarielösare Marie, Gustavo och Sara T fortsätter att varje morgon flytta personal så att bemanningen fungerar.


Detta gäller i nuläget:
Alla elever som inte är sjuka ska vara i skolan enligt skolplikten. Elever som är sjuka eller har symptom ska vara hemma. De ska sjukanmälas i Talsvar varje dag. 

NP åk 3 – gör sina planerade Nationella prov.

Utvecklingssamtal och samtal om åtgärdsprogram genomförs via telefon.
Skolsyster genomför sina samtal med F-klasselever och vårdnadshavare via telefon. Vi undanber oss besök i skolan om det inte finns särskilda skäl.

Tolkar kommer inte hit utan kommer tolka via telefon.

Idrott: Åk F-2 har idrott ute utan att byta om eller i rörelserum alt teoretisk idrottslektion. Åk 3-6 fortsätter att ha idrott som vanligt. (Inga gymnasieelever kommer vara där.)

Språk och HKK på Borgsmo fortsätter.

Elever som har milda symptom ska inte vara i verksamheten. Personal måste ringa hem dessa elever och ev syskon.

Som vanligt gäller tillsynsbehovet för vistelse på fritids. Om en av föräldrarna är hemma har man inte tillsynsbehov.

Alla elever ska få information om rådande situation och få prata om ev oro eller ställa frågor som de har. Med hjälp av bildstödsplanscher som finns laminerade till alla ska man tala om vikten av god handhygien, att av hänsyn till andra inte komma till skolan om man har symptom. Vi ska inte handhälsa och vi ska undvika närkontakt. Vi lär barnen att köa med avstånd. Vi är lyhörda för vad de leker. Viktigt att trycka på vad barnen kan göra för att hjälpa till i situationen. Det minskar deras oro.

Personal uppmärksammar eventuella kränkningar kopplade till Coronaviruset.

Barnen ska inte ta mat själva längre. Matpersonal och skolpersonal hjälps åt att hjälpa eleverna.Vi förbereder oss för om nuläget skulle ändras :
Vi kommer denna vecka arbeta fram planeringar och ta fram material som kan skickas hem om det skulle komma direktiv om att vi ska ha distansundervisning.

Fokus fritids-gruppen tar fram en rutin för verksamhet för heldagsfritids.

Vi kommer att ha en fritidsavdelning som utgår från Pärlan. 


Information:

För att minska ryktesspridning och osäkerhet hänvisar vi föräldrar till kommunens hemsida. På norrkoping.se finns information om Coronaviruset, frågor och svar samt länkar till andra myndigheter. Informationen uppdateras löpande.
Vi som anställda i kommunen följer myndigheternas direktiv.


Info till föräldrar angående intern information eller personliga frågor fortsätter ansvarig mentor att meddela via mail eller telefon.

Övrigt:
Vi har beställt handsprit till alla klassrum och fritidsavdelningar.


Tillsammans tar vi oss igenom detta!

Rektor Johanna Molin och Rektor Sara Johansson

Information om Corona

För aktuell information om Corona hänvisar vi till kommunens hemsida.
https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset.html

onsdag 18 december 2019

Skolstart

Eleverna startar skolan 8 januari och går sina vanliga tider.

F-3 kl. 8.30-13.30
4-6 kl. 8.15-14.30

God jul och gott nytt år önskar personalen på Norrköpings Montessoriskola

Information om sista skoldagen

På skolavslutningsdagen 19/12 startar eleverna sina vanliga tider men slutar kl.10.

Skolskjutsen  avgår kl. 10.20.